หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

สวนวัดหัวลำโพงรุกขนิเวศน์
สวนสานธารณะ
กระบวนการมีส่วนร่วมออกแบบสวนป่าเอกมัย
กระบวนการประกวดแบบสวนป่าเอกมัย
กระบวนการมีส่วนร่วมออกแบบสวนชุมชนโชฎึก
สวนชุมชนโชฎึก
เราทำอะไร

แพลตฟอร์มกลางของการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมือง ที่มีคุณภาพและยั่งยืน

we!park เป็นพื้นที่กลางและเชื่อมโยงผู้คนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างสรรค์ และค้นหากลไกดูแลพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็ก ที่จะกระจายไปในพื้นที่เมืองที่หนาแน่นของกรุงเทพมหานคร ให้เกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยฐานของความรู้และข้อมูล และนำผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป

ทำความรู้จักเราเพิ่มเติม

พื้นที่สาธารณะสีเขียว

ส่งเสริมการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและยั่งยืน


ความตระหนักรู้

สร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของพื้นที่สาธารณะสีเขียวต่อการพัฒนาเมืองให้แก่ทุกภาคส่วนของสังคม


เครือข่าย

สร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวทั้งในเชิงกลไกนโยบายและเชิงพื้นที่กายภาพ


การบริหารจัดการ

ร่วมสร้างแผนบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

บอร์ดประกาศ

รายงานผลการดำเนินงานและงานวิจัยของเรา

เปิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว เพื่อร่วมสร้างเมืองที่น่าอยู่ น่าอาศัยสำหรับทุกคน

ประกาศ: 2 กันยายน 2566

เอกสาร
ผลการพัฒนา

จำนวนพื้นที่

+90


ขนาดพื้นที่

+329,298 ตร.ม.


จำนวนประชากรในระยะเดินถึง

518,624 คน

  • ข้อมูลพื้นที่สาธารณะสีเขียวเดิม จาก mapmap แพลตฟอร์มฐานข้อมูลเปิดพื้นที่สาธารณะสีเขียว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง กทม. และภาคีเครือข่าย
  • ข้อมูลประชากร จากโครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ปี พ.ศ. 2565 กรมการปกครอง