Green Finder

เข้าใจสถานการณ์พื้นที่สาธารณะสีเขียวของกรุงเทพฯ แล้วร่วมกันสำรวจพื้นที่โอกาส เพื่อใช้ข้อมูลวางแผนพัฒนา

ซูมแผนที่เข้า
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นที่ว่าง
พื้นที่โอกาส
การเข้าถึง
พื้นที่สาธารณะสีเขียว
พื้นที่สาธารณะสีเขียวต่อประชากร
พื้นที่ร่มไม้

สนับสนุนทุนวิจัย โดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วิจัยข้อมูล ออกแบบ และพัฒนา โดย
บริษัท มอ แอนด์ ฟาร์มเมอร์ จำกัด

ข้อมูลพื้นที่สาธารณะสีเขียว คัดกรองจาก
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายดาวเทียมกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559 เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ร่มไม้ โดย
สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างข้อมูลสถิติจำนวนประชากรแยกรายอายุ ปี พ.ศ. 2562 โดย
กรมการปกครอง

ขอบเขตการปกครองระดับตำบล ปี พ.ศ. 2562 โดย
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

เว็บแอปพลิเคชัน Green Finder
อยู่ภายใต้โครงการ we!park เพื่อกระบวนการพัฒนาต้นแบบผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างคู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและยั่งยืน