หน้าแรก เราทำอะไร พื้นที่พัฒนา สำรวจพื้นที่โอกาส
ร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กในเมืองกับเรา ได้ที่
wepark.thailand@gmail.com
094 513 4778
fb.com/wecreatepark

เนื้อหาและข้อมูลโดย we!park สงวนสิทธิ์ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons อ้างอิงแหล่งที่มา สัญญาอนุญาตสากล 4.0 (Attribution 4.0 International) เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น | นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

โครงการ we!park เพื่อกระบวนการพัฒนาต้นแบบผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างคู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและยั่งยืน ("we!park", "เรา") มีนโยบายเพื่อความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้ให้ข้อมูลพื้นที่โอกาส ผู้ให้ข้อมูลแบบสำรวจ API หรือบริการอื่น ๆ ของ we!park ("ผู้ใช้งาน", "ผู้ให้ข้อมูล", "คุณ") โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นเนื้อหาอธิบายรายละเอียดการเก็บ การรวบรวม การใช้งาน การแบ่งปัน และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

ข้อมูลการติดต่อ

โครงการ we!park เพื่อกระบวนการพัฒนาต้นแบบ
ผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างคู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและยั่งยืน

ที่อยู่: 93/2 เอกมัยซอย 3 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: wepark.thailand@gmail.com
โทรศัพท์: 094 513 4778

01 การเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ we!park เราจึงมีแนวทางในการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเก็บรวบรวมจากบริการและคุกกี้ของบุคคลที่สาม (ดู 'คุกกี้' เพิ่มเติม) ดังนี้

1.1 ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านระบบหลังบ้านของเราโดยอัตโนมัติ เพื่อรวบรวมสถิติการเรียกใช้งาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพ ระบุข้อผิดพลาด และระบุการเรียกใช้งานที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์

 • IP Address
 • วันเวลาการเรียกใช้งาน
 • ช่องทางการเรียกใช้งาน
 • รายละเอียดเว็บเบราเซอร์
1.2 ข้อมูลแบบสำรวจพื้นที่โอกาส (Finder) และแบบสำรวจอื่น ๆ

เมื่อผู้ใช้งานให้ข้อมูลผ่านแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือบริการบุคคลที่สามที่เราใช้บริการ เช่น Google Form เราอาจรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ผ่านการบันทึกแบบสอบถามของผู้ใช้งาน เพื่อสำรวจ รวบรวม และใช้วิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ทั้งนี้แต่ละแบบสำรวจอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบที่แบบสำรวจนั้น ๆ ก่อนการบันทึกข้อมูล

 • ข้อมูลชื่อ นามสกุล
 • ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลอื่น ๆ ตามประเด็นสอบถามหรือสำรวจ เช่น พื้นที่ว่าง

02 การแบ่งปันข้อมูล และสิทธิของเจ้าของข้อมูล

เรามีนโยบายในการเปิดเผย แบ่งปัน และ/หรือ โอนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

2.1 ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เราไม่มีนโยบายแบ่งปันข้อมูลนี้ให้บุคคลอื่น นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ยกเว้นเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

2.2 ข้อมูลแบบสำรวจพื้นที่โอกาส (Finder) และแบบสำรวจอื่น ๆ
 • เราอาจเปิดเผย แบ่งปัน และ/หรือ โอนข้อมูลนี้กับคณะทำงานโครงการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว โดยภาคีต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่เรากำหนด
 • เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะ ทั้งนี้เราจะทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น การไม่รวมข้อมูลชื่อ โทรศัพท์ หรืออีเมล ก่อนการเผยแพร่
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย
 • ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิในการขอให้เราดำเนินการลบทำลาย ทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตน ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้
 • เราอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมในแต่ละแบบสำรวจ ซึ่งเราจะแจ้งให้ทราบก่อนการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจนั้น ๆ

03 การป้องกันข้อมูล

เราให้ความสำคัญและพยายามอย่างสูงสุดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ทั้งด้านเทคนิคทางเทคโนโลยี และนโยบายในการแบ่งปันข้อมูล (ข้อ 2) โดยมีมาตรการดังนี้

 • กรณีข้อมูลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์และฐานข้อมูลของเรา (บุคคลที่หนึ่ง) เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจะถูกกำหนดให้เข้าถึงได้ชั่วคราวเฉพาะข้อมูลหรือตารางข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินงานเท่านั้น
 • กรณีข้อมูลที่รวบรวมผ่านบริการบุคคลที่สาม เราจะเลือกใช้บริการที่มีคุณสมบัติในการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น และมีการกำหนดแนวทางในการรวบรวม จัดการ และส่งออกข้อมูล (Export) โดยคำนึงถึงการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกเป็นสำคัญ

04 การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จัดทำเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งเราอาจปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของเราและกฎหมายในอนาคต เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านเว็บไซต์หน้าที่คุณกำลังอ่านอยู่นี้ และ/หรือ หน้าประกาศอื่น ๆ

คุกกี้

01 'คุกกี้' คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ หรือถูกส่งมาจากบริการที่เว็บไซต์เรียกใช้งาน แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังต้นทางหรือส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่รู้จักคุกกี้ดังกล่าวระหว่างที่คุณกำลังเข้าใช้งานเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ โดยทั่วไปคุกกี้ถูกใช้เพื่อคุณสมบัติการใช้งานของเว็บไซต์ หรือวิเคราะห์ผู้ใช้งาน เช่น การเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน การกำหนดค่าหรือสถานะการใช้งาน รายการสินค้าที่เลือก หรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งาน

คุณสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ที่ Settings หรือ Preferences ของเว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ หรือ ค้นหาวิธีการปิดคุกกี้

02 เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อรวบรวมสถิติและวิเคราะห์การใช้งานของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อวัดความสำเร็จของเว็บไซต์ รูปแบบการเข้าใช้งาน สำหรับเป็นแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาและประสิทธิภาพ ด้วย Google Analytics ซึ่งเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สาม
Google Analytics

เราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ โดย Google, Inc. เพื่อติดตามและวิเคราะห์การใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความสนใจของผู้เยี่ยมชมต่อเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ลักษณะกลุ่มผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของ Google Analytics ข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้จะทำให้เราสามารถใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหาและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น Google Analytics ใช้คุกกี้เพื่อติดตามและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายของ Google

คุณสามารถปิดการทำงานและยกเลิกการติดตาม (opt-out) ของ Google Analytics ในการใช้งานเว็บไซต์ของเราในอนาคต ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th